§ 1: Generelt


 1.1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Skive afd.
 1.2 Dens hjemsted er Skive Kommune.


§ 2: Formål

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening (DcH).

2.1 DcH Skive er medlem af Landsforening Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2 DcH Skive må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

3.1 DcH Skives formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.

DcH Skive skal formidle trænings- og konkurrence tilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2 Det er endvidere DcH Skives formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i DcH Skive og i det lokale samfund.


§ 4: Medlemskab

4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, (såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforenings tarv)

4.2 DcH Skives medlemmer bliver straks ved indmeldelsen registeret i landsforeningen, så medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.
 4.3 Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

4.4 Kontingent til landsforeningen er gældende for kalenderåret uanset hvornår medlemmet er registeret som medlem hos lokalforeningen. Kontingent indbetales jf. faktura løbende udsendt af Landsforening.

Hver kontingentopkrævning dækker de medlemmer, som er indmeldt i lokalforeningen, og som der endnu ikke er opkrævet kontingent for i indeværende kalenderår. Første betaling med forfald d 1. februar dækker det antal medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar, skal være indbetalt senest 12. februar.

Hvis et lokalforeningsmedlem fortryder sit medlemskab inden 3 uger efter indmeldelse, det fulde kontingent refunderes af lokalforeningen, skal der ikke betales kontingent til Landsforeningen for det medlem. Hvis Landsforeningen har opkrævet kontingent for medlemmet, kan det refunderes efter henvendelse fra lokalforeningen.


§ 5: Kontinget

5.1 Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår.

Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr.

Grundkontingent dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen.

5.2 Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

5.3 Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, før forfaldent kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for det pågældende foreningsår er betalt

5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales det kun for et medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.6 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

Hvor flere fra samme familie, hvorved forstås ægtefæller/samlever samt hjemmeboende børn og plejebørn, samtidigt er medlemmer af foreningen, betaler et medlem af familien grundkontingent + træningsgebyr, mens øvrige kan vælge mellem grundkontingent og/eller træningsgebyr. Hundeførere, der træner på flere hold, betaler grundkontingent + træningsgebyr for ét hold samt ½ træningsgebyr for alle øvrige.


§ 6: Den ordinære generalforsamling

6.1 Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

6.2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftlig til alle medlemmer, på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsen indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag.

6.3 Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
 4. Fastlæggelse af grundkontingent, træningsgebyr og indmeldelsesgebyr. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
 5. Budget for kommende regnskabsår
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleant for formanden
 11. Valg af suppleant for kassereren
 12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 13. Valg af to revisorer
 14. Valg af revisorsuppleant
 15. Eventuelt

6.4 Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst ét af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller ved bestyrelsens bestemmelse.
 6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsesformanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.7 Adgang til generalforsamling med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer.

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører


§ 7: Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til formanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet

7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

7.3 Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.


§8: Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 På lige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. På ulige årstal vælges kasserer (+ suppleant for denne) og 2 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges hvert år
 – Suppleant for formanden
 – to suppleanter for bestyrelsen
 – to revisorer
 – en revisorsuppleant.
 8.2 Genvalg kan finde sted.

8.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

8.4 Bestyrelsen har ansvaret for lokalforenings daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og eller arrangementer.

8.5 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.


§ 9: Udgiftsdækning

9.1 Bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

9.2 Der kan midler bevilges fri rejse, telefongodtgørelse, evt. diæter til repræsentation i lokalforenings interesse


§ 10: Regnskabsår
 10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden den 15. januar og fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.
 10.2 Bestyrelsen skal sikre, af regnskab og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.


§ 11: Konkurrencer m.v.

Samtlige medlemmer har adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
 Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen
 Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.


§ 12: Disciplinærsager
 12.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.


§ 13:Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer imod.

12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.
 Vedtager 1. generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.

Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

12.3 I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile hundeførerforening eller DcH’s logo(er)

12.4 Hvis DcH Skive opløses og ikke videre føres i en anden konstruktion, tilfalder ejendele og kapital DcH kreds 2

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 3/7-2021

Vedtægter for DCH Skive

Nyheder

Sponsorer